Momenteel woont in Vlaanderen ongeveer een derde van de naar schatting 100 000 mensen met dementie in een woonzorgcentrum. Onze woonzorgcentra vormen hier geen uitzondering op. Om deze mensen de beste zorgen te bieden en hen en hun familie op een deskundige manier bij te staan tijdens dit ziekteproces is er in elk woonzorgcentrum een referentiepersoon dementie en ethiek aangesteld. Deze persoon is het aanspreekpunt voor bewoners, familie en medewerkers die vragen hebben over de begeleiding van en de zorg voor personen met dementie en hun omgeving. Naast het geven van informatie is het ook hun taak om samen met alle betrokkenen te zoeken naar mogelijkheden om de kwaliteit van leven van ouderen met dementie te bevorderen en om bij complexe zorgsituaties interdisciplinair en/of ethisch overleg te stimuleren.

Deze referentiepersonen dementie en ethiek hebben een degelijke kennis op het vlak van dementie en ethiek opgebouwd. Deze mensen hebben de erkende opleiding ‘De mens achter dementie: een zorg-ethische analyse’ gevolgd waarin wordt stilgestaan bij de verschillende aspecten die te maken hebben met de zorg voor ouderen met dementie en de kwaliteit van leven van ouderen met dementie. Naast de medische, juridische, psychosociale en zorgethische aspecten van dementie wordt er ook aandacht besteed aan specifieke vaardigheden en attitudes om de eigen competenties (en deze van collega’s, mantelzorgers, familieleden, … ) in de begeleiding van en de zorg voor mensen met dementie te bevorderen. Bij dit alles gaat het om de beleving van en het omgaan met (de persoon met) dementie waarbij de menselijke waardigheid van de persoon met dementie centraal staat.

De referentiepersonen dementie en ethiek binnen de woonzorggroep GVO komen op regelmatige basis samen om kennis en ervaring met elkaar uit te wisselen en samen te reflecteren over een kwaliteitsvolle zorg voor ouderen met dementie. Op deze manier wil de woonzorggroep GVO de referentiepersonen impulsen geven en ondersteuning aanbieden om te groeien in hun functie.